zn_knprezydentajpg
Kliknij na zdjęcie powyżej, aby oglądnąć skrót z Konwencji wyborczej Naszego Mielca
oraz kandydata na Prezydenta Zdzisława Nowakowskiego


STOWARZYSZENIE

STABILNOŚĆ FINANSOWA BUDŻETU MIASTA, NIEZACIĄGANIE NIEZASADNYCH KREDYTÓW, REALIZACJA INWESTYCJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH – TO NASZE PODSTAWOWE ZASADY.

Stowarzyszenie NASZ MIELEC od 20 lat bierze udział w wyborach samorządowych. Mieszkańcy Mielca, naszej małej ojczyzny, zasługują na bezpieczne i szczęśliwe życie. Chcemy w tym pomóc poprzez naszą pracę w samorządzie. Od lat pozostajemy wierni zasadom, które pomagały w rozwoju miasta. Kandydaci Komitetu Wyborczego NASZ MIELEC to Państwa sąsiedzi, znajomi i przyjaciele. Mieszkają w okręgu wyborczym w Państwa najbliższym sąsiedztwie. Będą do Państwa dyspozycji – podczas codziennych kontaktów, liczymy na sygnalizowanie ważnych potrzeb i przekazywanie swoich propozycji.
Program, który konsekwentnie realizowaliśmy przez minione lata, był odpowiedzią na Państwa oczekiwania. Niektóre przykłady to: nowe miejsca pracy, uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wybudowane i wyremontowane ulice, zmodernizowane obiekty szkół, przedszkoli, żłobków, budynków kultury. Powstały nowe boiska sportowe, place zabaw i rekreacji, ciągi pieszo-rowerowe. Budowa stadionu, rewitalizacja Starówki, Górki Cyranowskiej, to kolejne inwestycje przyjazne mieszkańcom.

pobierzjpg

PROGRAM NA OKRES KADENCJI SAMORZĄDU 2018 – 2023
Wyróżnikiem programu wyborczego Stowarzyszenia „Nasz Mielec” są trzy słowa klucze: RODZINA, PRACA, ROZWÓJ.


RODZINA

Rodzina daje siłę. Daje siłę do walki z przeciwnościami życiowymi i chorobami, daje także poczucie bezpieczeństwa i radość życia.

 • Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.
 • Dopłaty do kosztów bieżącej działalności dla firm tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola.
 • Zapewnienie wakacyjnej opieki wakacyjnej dla uczniów szkół podstawowych oraz całodniowej świetlicy dla najmłodszych.
 • Organizowanie w okresie ferii i wakacji szkolnych zajęć kulturalnych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych.
 • Wprowadzenie dodatkowych ulg w opłatach komunalnych i promocje cenowe dla Rodzin 3+.
 • Zwolnienie z podatków dla nowo wybudowanych domów i mieszkań na okres 10 lat.
 • Zwiększenie dopłat do czynszu dla nowo wybudowanych mieszkań.

Zdrowie

 • Uruchomienie gabinetów dentystycznych w szkołach podstawowych oraz wprowadzenie profilaktycznego programu przeglądu i leczenia próchnicy u dzieci.
 • Zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów poprzez uruchomienie brakujących poradni przyszpitalnych oraz zwiększenie przygotowanej obsady medycznej. 
 • Wspieranie rozwoju szpitala powiatowego poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu rozszerzającego zakres świadczonych badań i leczenia oraz skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na wizytę lekarską.

Edukacja
 • Poszerzenie oferty zajęć dodatkowych w przedszkolach.
 • Poszerzenie oferty zajęć wyrównawczych oraz zajęć nakierowanych na rozwijanie zainteresowań uczniów w szkołach podstawowych. 
 • Organizowanie popołudniowych zajęć w świetlicach osiedlowych.
 • Zacieśnienie współpracy z przedsiębiorcami w celu dopasowania oferty edukacyjnej szkół zawodowych oraz rozwijania tych umiejętności, które są oczekiwane na rynku pracy.
 • Wprowadzenie stypendiów dla uczniów. 
 • Zapewnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży.

Sport i rekreacja
 • Rozbudowa miejskiej bazy dla sportów wyczynowych.
 • Wsparcie finansowe sportu zawodowego – stypendia, dotacje, udziały własnościowe.
 • Promocja Mielca poprzez sport.
 • Zwiększenie finansowania sportu dzieci i młodzieży.
 • Budowa osiedlowego centrum sportu, wypoczynku i rekreacji na obiektach Smoczanki i przyległych terenach.
 • Budowa przyszkolnej hali sportowej dla osiedla Lotników.
 • Budowa sztucznego lodowiska.
 • Zagospodarowanie terenów nad Wisłoką i stawów przy ulicy Partyzantów dla wypoczynku, rekreacji, grillowania.

Kultura
 • Rozbudowa osiedlowej bazy dla rozwoju oferty kulturalnej.
 • Promocja Mielca poprzez kulturę.
 • Zwiększenie środków dla organizacji pozarządowych nakierowanych na organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
 • Stypendia dla talentów kultury.
 
Seniorzy
To, gdzie dziś jesteśmy, zawdzięczamy naszym rodzicom. Dzisiaj okazujmy wdzięczność seniorom i wspierajmy ich, bo po prostu na to zasługują.

 • Bezpłatne szczepienia przeciw grypie.
 • Dofinansowanie programów profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania nowotworom.
 • Udział w poprawie infrastruktury ogólnej w Ogrodach Działkowych.
 • Wsparcie organizacyjne i finansowe dla programów na rzecz seniorów: „senior z opieką” i „złota rączka”. 
 • Tworzenie osiedlowych kawiarni społecznych, będących miejscem wielopokoleniowych spotkań i dyskusji.
 • Zwiększenie wsparcia dla Uniwersytetu III wieku i klubów seniora. Ścisła współpraca z Radą Seniorów.


PRACA

Dobra i ciekawa praca daje dużo satysfakcji, ale także gwarantuje godne życie.

Program „Dobra praca”
 • Zapewnienie wsparcia finansowego osobom chcącym podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Preferencje dla lokalizacji w Mielcu firm z branż o wysoko zaawansowanej technologii.
 • Budowa kolejnego inkubatora dla rozwoju małych firm oraz start-upów w Parku Technologicznym.
 • Wsparcie organizacyjne, księgowe, prawne dla powstających działalności produkcyjnych i usługowych.
Program „Maluch”
 • Stworzenie systemu dopłat do kosztów bieżącej działalności dla firm tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola.
Wspieranie lokalnego biznesu „Kupuję w Mielcu”
 • Ochrona i rozwój tradycyjnego handlu na Hali Targowej, na bazarze przy ul. Sportowej oraz ul. Sandomierskiej.
 • Utworzenie nowych miejsc handlowych i usługowych.

Warunki rozwoju miejsc pracy dla kobiet
 • Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.
 • Organizowanie opieki świetlicowej dla dzieci klas I-IV w okresie wakacji i ferii.
 • Zapewnienie oferty edukacyjnej adresowanej do kobiet pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
 • Finansowanie szkoleń ze środków Urzędu Pracy lub dedykowanych programów pomocowych.
 • Preferencje dla inwestorów tworzących dobre i trwałe miejsca pracy dla kobiet

Osoby niepełnosprawne
 • Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

ROZWÓJ

Na rozwój miast zawsze należy spojrzeć przez pryzmat zarządzania nim, zapewnienia spójności społecznej, zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych.

 • Zapewnienie stabilności finansów miasta poprzez konsekwentne eliminowanie obecnego zadłużania.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji miejskich.
 • Rozszerzenie granic miasta pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
 • Wdrożenie programu „Buduj i mieszkaj w Mielcu”, m.in. poprzez zwolnienie z podatków dla nowo wybudowanych domów i mieszkań oraz skorzystanie z rządowego programu dopłat do czynszów.
 • Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie budowy osiedlowej infrastruktury.
 • Wdrożenie programu „Miasto przyjazne mieszkańcom” – e-administracja, aplikacja na telefon Urzędu Miejskiego i Spółek Miejskich ułatwiająca kontakt i załatwianie spraw (podania, pisma, wnioski, podatki, zapłaty).
 • Podjęcie starań o powrót do Mielca wyższych uczelni.
 • Uruchomienie w Mielcu mieleckiej telewizji internetowej, otwartej na życie miasta i wpierającej w utrzymywaniu stałego kontaktu mieszkaniec – administracja.

Ochrona środowiska
 • Stałe sprawdzanie, raportowanie, informowanie właściwych instytucji i mieszkańców o przekroczeniach norm zawartych w pozwoleniach zintegrowanych dla Kronospanu i innych firm.
 • Wdrożenie Programu „Wymiana pieców” w tym przekonywanie mieszkańców do korzystania z odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła).
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych.
 • Dostosowanie rozkładu jazdy MKS do oczekiwań mieszkańców oraz współpraca z pracodawcami w zakresie dowozów pracowniczych.

PRIORYTETOWE INWESTYCJE.
 • Hala sportowo-widowiskowa.
 • Biblioteka miejska wraz z zagospodarowaniem terenów pomiędzy nową biblioteką a stadionem.
 • Obwodnica północna miasta – budowa wiaduktu nad ul. Sienkiewicza i drugi most na Wisłoce.
 • Zdrowa woda pitna dla mieszkańców ze źródeł podziemnych.
 • Uzbrajanie nowych terenów pod rozwój budownictwa, przemysłu i usług.
 • Uporządkowanie podwórek osiedlowych.
 • Budowa parkingów, ścieżek rowerowych, miejsc rekreacji i wypoczynku.
 • Lodowisko miejskie.
 • Program „Mielec miasto rowerów” – zlokalizowanie na terenie miasta samoobsługowych wypożyczalni rowerów.
 • Dworzec PKP – udział miasta w rewitalizacji terenów wokół modernizowanej linii kolejowej.
 • Miejski Budżet Obywatelski.