1. FUNDUSZ WYBORCZY

 • Darowizny na Fundusz Wyborczy mogą być dokonywane wyłącznie przelewem z rachunku prowadzonego dla osoby fizycznej (zabronione są wpłaty z rachunku osób prawnych);
 • Zabronione są wpłaty gotówkowe w banku oraz na poczcie;
 • Wpłacający musi być obywatelem polskim, na stałe zamieszkałym w Polsce; 
 • Dane do przelewu:
  KOMITET WYBORCZY NASZ MIELEC , UL. BIERNACKIEGO 1 ,   39 – 300 MIELEC
  Nr rachunku: 71 8642 1168 2016 6814 6359 0001
  Tytuł : ”DAROWIZNA NA KW NASZ MIELEC, kampania (imię i nazwisko kandydata).

Zleceniodawca: dane muszą odpowiadać danym właściciela rachunku , z którego dokonywany jest przelew (imię, nazwisko , adres).
W przypadku niezgodności, wpłata będzie zwracana.

2. MATERIAŁY WYBORCZE

 • Ulotki, plakaty , bilbordy sporządza się wg wzorów stosowanych przez KW Nasz Mielec. Wzory umieszczone będą na stronie internetowej www.kwnaszmielec.pl . Inne materiały wyborcze powinny mieć maksymalnie zbliżony układ graficzny do ogólnych wzorów ;
 • Wszystkie materiały wyborcze muszą zawierać oznaczenie , że pochodzą od KW Nasz Mielec. Na materiałach reklamowych musi znajdować się zapis : sfinansowane ze środków KW NASZ MIELEC;
 • Przed złożeniem zamówienia, treść materiałów wyborczych musi zostać pisemnie zaakceptowane przez Pełnomocnika Wyborczego Komitetu;
 • Wszystkie zapytania proszę kierować na adres abryla62@gmail.com;
 • Faktura będzie regulowana wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody Pełnomocnika Wyborczego Komitetu na zamówienie danej usługi lub materiału reklamowego. Zgoda zostanie wyrażona dopiero po wpłynięciu na rachunek Funduszu Wyborczego kwoty w wysokości co najmniej pokrywającej koszty zamówienia;
 • Rachunek / Faktura za zamówione materiały wyborcze (plakaty, ulotki, spoty reklamowe, gadżety itp.) ma być wystawiona na :
  KOMITET WYBORCZY NASZ MIELEC , UL. BIERNACKIEGO 1, 39 – 300 MIELEC
 • Rachunek / Faktura będzie regulowana przez Komitet Wyborczy wyłącznie w drodze przelewu bankowego z co najmniej 14 dniowym terminem płatności od dnia otrzymania oryginału faktury;
 • Do faktury musi być dołączony opis faktury podpisany przez kandydata;
 • Komitet nie może płacić gotówką za jakiekolwiek usługi;
 • Wszystkie zgody administracyjne ( np. na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklam) oraz umowy będą zawierane wyłącznie w imieniu Komitetu (a nie kandydata) i za wcześniejszą pisemną zgodą Komitetu oraz wpływie na rachunek Komitetu Wyborczego kwoty pokrywającej koszty.

INSTRUKCJA FINANSOWA KOMITETU WYBORCZEGO NASZ MIELEC

Wszystkie zobowiązania w imieniu KW NASZ MIELEC może zaciągać WYŁĄCZNIE Pełnomocnik Wyborczy / Pełnomocnik Finansowy. Zobowiązania finansowe zaciągnięte bezpośrednio przez kandydatów nie będą honorowane. Zgodnie z przepisami wynikającego z kodeksu wyborczego dotyczącego regulacji zobowiązań płatniczych komitet KW NASZ MIELEC tworzy jedno konto bankowe.
Kandydaci, którzy chcą dokonać wydatków na kampanie wyborczą organizowaną we własnym zakresie muszą zastosować się do poniższych punktów:
 1. Należy dokonać wpłaty z rachunku osobistego za zamówiony towar/ usługę. W tytule przelewu należy wpisać DAROWIZNA NA KW NASZ MIELEC . Informację o wpłacie należy przesłać na adres abryla62@gmail.com;
 2. Należy przedłożyć fakturę za zamówiony towar/ usługę Pełnomocnikowi KW NASZ MIELEC wraz z dokumentami potwierdzającym wpłatę na konto KW NASZ MIELEC. Komitet KW nie dokona zapłaty za towar / usługę do chwili potwierdzenia wpływów środków pieniężnych w wysokości 100% wymaganej kwoty na konto KW NASZ MIELEC;
 3. Po dopełnieniu pkt. 1 i pkt. 2KW NASZ MIELEC dokona płatności za zamówiony towar/ usługę.

DANE DO WPŁATY

NR KONTA: 71 8642 1168 2016 6814 6359 0001
Tytułem: DAROWIZNA NA KW NASZ MIELEC, kampania (imię i nazwisko kandydata).


Środki finansowe na powyższe konto należy wpłacać tylko przelewem z konta osobistego najpóźniej do dnia 19.10.2018. W tytule przelewu należy wpisać DAROWIZNA NA KW NASZ MIELEC. Zabronione są wpłaty gotówka w kasie banku lub na poczcie. Przekazy takie nie będą przyjmowane. Wpłata od jednej osoby na konto KW NASZ MIELEC nie może przekroczyć kwoty 2100 PLN . Zabronione są wpłaty z jednoosobowych gospodarczych, firm i rachunków z zagranicznych banków.

Dane do faktury

Komitet Wyborczy Nasz Mielec
Ul. Biernackiego 1
39 – 300 Mielec

Wszystkie faktury i zamówienia w imieniu Komitetu Wyborczego NASZ MIELEC może podpisywać tylko Pełnomocnik Wyborczy/ Pełnomocnik finansowy. Nikt inny nie może zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu Komitetu Wyborczego NASZ MIELEC.

Wszelkie wydatki związane z kampanią wyborcza mogą być jedynie dokonywane za pośrednictwem podanego konta Komitetu Wyborczego NASZ MIELEC. Kandydat oraz osoby trzecie nie mogą we własnym imieniu wydatkować żadnych środków finansowych na potrzeby kampanii wyborczej.

Nie zastosowanie się do poniższej instrukcji może powodować odpowiedzialność finansową kandydata lub innych osób, oraz spowoduje niezrealizowanie płatności za zamówiony towar/ usługę.

Wszystkie plakaty i hasła wyborcze należy usunąć do 30 dni od dnia wyborów. Nie usunięcie plakatów i haseł wyborczych w przewidzianym przez Kodeks Wyborczy grozi sankcjami finansowymi i karami.

Wszystkie materiały wyborcze powinny być oznaczone logiem Komitetu Wyborczego NASZ MIELEC.

Na materiałach reklamowych musi znajdować się zapis : sfinansowane ze środków KW NASZ MIELEC.


3.Zasady prowadzenia kampanii wyborczej


Kampanie wyborczą należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Wyborczy, a w szczególności :

Art. 107.

[cisza wyborcza]
§ 1. W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione.
§ 2. Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku,
w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona.

Art. 108.

[zakazy agitacji wyborczej]
§ 1. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:
1) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów;
2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich
normalne funkcjonowanie;
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
§ 2. Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów.
§ 3. Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.
§ 4. Zabrania się komitetom wyborczym, kandydatom oraz wyborcom
prowadzącym agitację wyborczą na rzecz komitetów wyborczych lub
kandydatów organizowania loterii fantowych, innego rodzaju gier losowych oraz konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych.
§ 5. Zabrania się podawania oraz dostarczania, w ramach prowadzonej agitacji wyborczej, napojów alkoholowych nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Art. 109.

[materiały wyborcze]
§ 1. Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami.
§ 2. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.
§ 3. Materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej

Art. 110.

[plakaty wyborcze]
§ 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
§ 2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
Przepis art. 109 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
§ 4. Zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych o powierzchni większej niż 2m27.
§ 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
§ 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
§ 7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń
ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocnik wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty
usunięcia ponoszą obowiązani. Kandydat jest zobowiązany do usunięcia umieszczonych przez siebie materiałów wyborczych w ciągu 30 dni po dniu wyborów.